FPT Online trả cổ tức còn lại 2017 vào quý III, cổ tức 2018 tối thiểu 35%

.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, cổ đông CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 tỷ lệ 20% và tháng 9/2017. Cổ đông ủy quyền HĐQT triển khai chi tiết việc trả cổ tức và dự kiến hoàn thành trong quý III.

Năm 2018, công ty đề ra kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu đạt 570 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4%; cổ tức 2018 không thấp hơn 35%.

Quý I vừa qua, FPT Online đạt doanh thu 109 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước và lãi ròng 41,4 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Nguyên nhân là nhờ khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm từ 22,8 tỷ đồng về 10,3 tỷ đồng.

Như vậy, hết quý I, công ty thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 15,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nguồn: ndh.vn