Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:2.

CTCP PVI (PVI): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán làm 2 đợt, đợt 1 vào 5/7/2018 trả 14% và đợt 2 vào 20/9/2018 trả 14%.

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018.

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST): Ngày 19/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018.

CTCP Thành An 96 (TA9): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 4/7/2018.

CTCP Siam Brother Việt Nam (SBV): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 18/7/2018.

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (KSV): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6,3% (01 cổ phiếu nhận 630 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2018.

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT – Upcom): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2018.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB – Upcom): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2018.

CTCP Bưu chính Viettel (VTP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 1000:394.

CTCP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3,34% (01 cổ phiếu nhận 334 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Cảng Chân Mây (CMP – Upcom): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Vảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN – Upcom): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.  

Nguồn TTTO

 

Nguồn: tbdn.com.vn